Takuro Hoki & Yugo Kobayashi (Badminton Photo/Yohan Nonotte)
Chen Qin Chen & Jia Yi (Badminton Photo/Mikael Ropars)
Akane Yamaguchi (Badminton Photo/Yohan Nonotte)
Dechapol Puavaranukroh & Sapsiree Taerattanachai (Badminton Photo/Yohan Nonotte)
Kidambi Srikanth (Badminton Photo/Yohan Nonotte)
He Ji Ting & Tan Qiang (Badminton Photo/Mikael Ropars)
Dechapol Puavaranukroh & Sapsiree Taerattanachai (Badminton Photo/Mikael Ropars)
Akane Yamaguchi (Badminton Photo/Yohan Nonotte)
Loh Kean Yew (Badminton Photo/Mikael Ropars)
Lakshya Sen (Badminton Photo/Mikael Ropars)